برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
انتخاب دیکشنری:
امکانات این بخش:

دیکشنری انگلیسی     

دیکشنری اسپانیایی     

دیکشنری فرانسه     

دیکشنری آلمانی     

دیکشنری ایتالیایی     

دیکشنری سوئدی     

دیکشنری فنلاندی     

دیکشنری عربی     


anker

(.n) :لنگر, لنگر کشتی.(.vi &.vt) :لنگر انداختن , (.mj) محکم شدن , بالنگر بستن یانگاه داشتن.

ankerplatz[noun]

لنگرگاه , لنگراندازی , باج لنگرگاه.

anklagen

متهم کردن , تهمت زدن.

ankommen

تحصیل شده , کسب کرده , بدست امده , فرزند, بدست اوردن , فراهم کردن , حاصل کردن , تحصیل کردن , تهیه کردن , فهمیدن , رسیدن , عادت کردن , ربودن , فاءق امدن , زدن , (درمورد جانوران) زایش , تولد.

anknfte

وارد شدن , رسیدن , موفق شدن.

anlage

سیستم , دستگاه , منظومه.

anlagen

تسهیلا ت , امکانات.

anlangen

وارد شدن , رسیدن , موفق شدن.

anlaufen

برخاستن , ترقی کردن , ترقی خیز.

anlegen

(vi & vt) :تحمیل کردن , گذاردن , صرف کردن , بخود بستن , وانمود کردن , بکارانداختن , اعمال کردن , بکار گماردن , افزودن , انجام دادن , دست انداختن , (vi & adj) تصنعی , وانمود شده.
پشتیبانان جس جو | Sponsored Links
 


کتابخانه:   اشعار کهن  |  اشعار معاصر  |  لغتنامه فارسی  |  لغتنامه انگلیسی  |  قرآن مجید  |  راهنمای کشورها  |  نهج البلاغه

   
انتخاب دیکشنری:
 

© 2007 - 2015 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تعرفه تبلیغات