برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
انتخاب دیکشنری:
امکانات این بخش:

دیکشنری انگلیسی     

دیکشنری اسپانیایی     

دیکشنری فرانسه     

دیکشنری آلمانی     

دیکشنری ایتالیایی     

دیکشنری سوئدی     

دیکشنری فنلاندی     

دیکشنری عربی     


diciassette[noun]

هفده , هفده چیز.

diciassettesimo[adjective]

هفدهمین.

dietro

عقب , پشت (بدن) , پس , عقبی , گذشته , پشتی , پشتی کنندگان , تکیه گاه , به عقب , درعقب , برگشت , پاداش , جبران , ازعقب , پشت سر , بدهی پس افتاده , پشتی کردن , پشت انداختن , بعقب رفتن , بعقب بردن , برپشت چیزی قرارگرفتن , سوارشدن , پشت چیزی نوشتن , ظهرنویسی کردن.

difendere

پهلوان , قهرمان , مبارزه , دفاع کردن از , پشتیبانی کردن., پهلوان , قهرمان , مبارزه , دفاع کردن از , پشتیبانی کردن.

diffamazione

بدگویی , ناسزاگویی , سرزنش , افترا.

difficolt[noun]

کار گذاشتن , درست کردن , پابرجا کردن , نصب کردن , محکم کردن , استوارکردن , سفت کردن , جادادن , چشم دوختن به , تعیین کردن , قراردادن , بحساب کسی رسیدن , تنبیه کردن , ثابت شدن , ثابت ماندن , مستقر شدن , گیر , حیص وبیص , تنگنا , مواد مخدره , افیون.

diffondere

وسعت , شیوع , پهن کردن , پهن شدن.

diffusione[noun]

پراکندگی , تفرق.

diffuso[adjective]

شایع , همه جا منتشر , گسترده.

diga[noun]

سد , اب بند , بند , سد ساختن , مانع شدن یاایجاد مانع کردن , محدود کردن.
تبلیغات اینترنتی
 


کتابخانه:   اشعار معاصر  |  اشعار کهن  |  لغتنامه فارسی  |  نهج البلاغه  |  قرآن مجید  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
انتخاب دیکشنری:
 

© 2007 - 2020 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی