برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

تنضیمات این صفحه:

نمایش متن فارسی    نمایش متن عربی    نمایش متن فارسی و عربی


متن فارسی


سخنى از آن حضرت ( ع ) در آن به حوادث بزرگ اشارت دارد

هواهاى نفسانى را به متابعت هدایت الهى بازمى‏گرداند ، در روزگارى که هدایت الهى را به متابعت هواهاى نفسانى درآورده باشند . آراء و اندیشه‏ها را تابع قرآن گرداند در روزگارى که قرآن را تابع آراء و اندیشه‏هاى خود ساخته باشند .

و از این خطبه

تا آنگاه که جنگى سخت در میان شما درگیر شود ، جنگى که چونان درنده‏اى دندان نماید همانند حیوانى شیرده که پستانهایش پر شیر باشد و شیرش به دهانها شیرین آید ولى در پایان به شرنگ بدل شود آگاه باشید که فردا و فردا خواهد آمد و ندانید با خود چه خواهد آورد فرمانروایى که نه از این قوم است ، کارگزاران را به سبب اعمال ناپسندشان باز خواست خواهد کرد و زمین براى او گنجینه‏هایش را ، چون پاره‏هاى جگرش ، بیرون افکند . و کلیدهاى خود را تسلیم او کند و او به شما نشان خواهد داد که دادگرى در کشوردارى چگونه است . و کتاب خدا و سنت او را ، که مرده است ، زنده کند .

از این خطبه

چنان است که مى‏بینم که مرغى شوم در شام بانگ مى‏کند و پرچمهایش را در اطراف کوفه به چپ و راست به جنبش مى‏آورد . و چون اشترى مست و چموش به آن دیار روى آورد و زمین را از سرهاى بریده فرش مى‏کند .

بلعیدن را دهان گشاده دارد . و زمین در زیر گامهاى سنگینش مى‏لرزد . به هر سو و هر جا جولان کند و حمله‏اش سخت و جانشکار است . به خدا سوگند ، که شما را در اطراف زمین پراکنده سازد تا از شما همان قدر باقى ماند که سیاهى سرمه بر چشم . و همواره بر این حال خواهید بود تا عرب عقل خویش بازیابد و آیینهاى پیامبر ، را به

کار دارد و آثار او را پیش چشم داشته باشد و آن عهدى را که هنوز زمانى بر آن نگذشته و متمم نبوّت است [ یعنى امامت ] رعایت کند .

بدانید ، که شیطان راههاى خود را پیش پاى شما مى‏گشاید ، که از پى او روید .

تبلیغات اینترنتی
 


کتابخانه:   اشعار معاصر  |  اشعار کهن  |  لغتنامه فارسی  |  دیکشنری  |  قرآن مجید  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
 

© 2007 - 2022 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی