برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

تنضیمات این صفحه:

نمایش متن فارسی    نمایش متن عربی    نمایش متن فارسی و عربی


متن فارسی


خطبه‏اى از آن حضرت ( ع )

و از او یارى مى‏جویم که مرا در راندن و دور ساختن شیطان یارى دهد و نگذارد که در دامهایش افتم و به فریبهایش گرفتار آیم و شهادت مى‏دهم که محمد ( ص ) بنده او و رسول او و پسندیده او و برگزیده اوست و کس در فضیلت همتاى او نیست و جاى او نتواند گرفت . جهان را ، پس از ظلمت گمراهى و نادانى فراگیر و سخت‏دلیها ، به وجود او روشنى بخشید . پیش از او مردم حرامها را حلال مى‏شمردند و دانایان و خردمندان را خوار مى‏داشتند . در زمانى مى‏زیستند که پیامبرى نبود و بر کفر مى‏بردند .

شما اى قوم عرب ، هدف تیرهاى بلایى هستید که نزدیک است که بر شما فرود آید . از سر مستى نعمت بپرهیزید و از خشم و سخط خداوند بترسید . چون فتنه‏ها گرد انگیختند و کژراهه‏هاى آن اندک اندک آشکار شدند ، همچنان ، استوار در جاى خود بمانید و چون چنین فتنه‏ها از بطن روزگار چهره نماید و از نهانگاه خود ظاهر گردد و آسیابش به چرخش در آید ، از جاى نشوید و پایدارى ورزید . راههایى ، که گذرگاه فتنه است ، راه‏هایى کور و ناپیدایند . فتنه از این راهها فرا مى‏رسد و رسواییها به بارآورد . آغازش ، آغاز جوانى را ماند با سرعت و نشاط و ، آثارش چون زخم سنگ بر جاى ماند ، بهبود نایافتنى .

ستمگران روزگار با یکدیگر پیمان بسته‏اند که میراثبران فتنه باشند . پیشینیان پیشواى آنهایى هستند که در پى آمده‏اند و آنان که در پى آمده‏اند ، پیرو پیشینیان خویش‏اند . بر سر این دنیاى فرومایه با یکدیگر رقابت و ستیز مى‏کنند و براى آن مردار گنده بدبو به دشمنى بر مى‏خیزند ، به گونه‏اى که ، پس از اندک زمانى آنکه تابع

است از متبوع خود بیزار شود و آنکه پیشواست از پیرو خود ببرد . با دلى انباشته از کینه یکدگر را ترک مى‏گویند و چون رویاروى آیند یکدیگر را لعنت کنند .

آنگاه فتنه دیگر آشکار شود ، لرزاننده و کوبنده و شتابنده . دلهایى که آرامش یافته‏اند ، در کشاکش تردید افتند و مردانى که به راه سلامت گام نهاده‏اند ، دچار گمراهى گردند . دلها و رأیها به اختلاف گرایند و اندیشه درست و نادرست به هم مشتبه شوند . هر کس در صدد دفع آن برآید ، فروکوبدش و آن را که سعى خویش در نابود کردنش به کار برد ، نابود کند . چونان گورخرانى که در گله‏اند و یکدیگر را به دندان مى‏آزارند . ریسمان گره بسته ، گسیخته شود و چهره حقیقت پوشیده ماند . آب چشمه‏هاى حکمت فروکش کند و ستمکاران را زبان بگشاید و بدویان را با آهن لجام مرکب خود ، بکوبد و با فشار ، سینه بر زمین زند . آن را که تکروى کند در غبار خود تباه سازد و دلیران و نیرومندان در راه آن به هلاکت رسند . از شرنگ تقدیر ،

جامى بر کف دارد و چونان دوشندگان ، که شیر دوشند ، او خون تازه مردم را بریزد . در منار دین رخنه پدید کند و در یقین استوار مردم شکست اندازد . خردمندان و زیرکان از آن بگریزند و پلیدان و نابکاران به تدبیر کارش پردازند . چون ابرى تاریک آذرخش مى‏افکند و مى‏غرّد . دامن بر کمر زده ، مهیاى کارزار است . رشته خویشاوندى گسسته گردد . مردم از اسلام جدا شوند . آنکه از آن فتنه دورى گزیده ، بیمار آسیبهاى آن است و آنکه خواهد آسیبش را پشت سر نهد و برود ، رفتن نتواند .

از این خطبه

جمعى کشته شوند و خونشان به هدر رود و گروهى ترسان در پى یافتن پناهگاهى باشند . پیمانها بندند و فریبشان دهند . و به نام ایمان مغرورشان سازند .

شما از نشانه‏هاى فتنه‏ها و بدعتها مباشید . بر خود لازم شمرید که از آنچه رشته جماعت به آن بسته شده و اساس اطاعت و بندگى بر آن نهاده شده ، دست برمدارید .

چون به دیدار خدا مى‏روید ، اگر ستمدیده باشید ، بهتر از آنکه ستمکار باشید . از دامهاى شیطان حذر کنید و از گودالهاى سهمناک دشمنى دورى گزینید . لقمه‏هاى حرام را به شکمهاى خود داخل مکنید . زیرا آنکه نافرمانى را بر شما حرام کرده [ و راه فرمانبردارى را برایتان هموار ساخته است ] شما را مى‏بیند .

تبلیغات اینترنتی
 


کتابخانه:   اشعار معاصر  |  اشعار کهن  |  لغتنامه فارسی  |  دیکشنری  |  قرآن مجید  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
 

© 2007 - 2022 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی