برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

تنضیمات این صفحه:

نمایش متن فارسی    نمایش متن عربی    نمایش متن فارسی و عربی


متن فارسی


خطبه‏اى از آن حضرت ( ع )

بانگ و فریاد وحوش را در بیابانها و نافرمانى بندگان را در خلوتها و آمد و شد ماهیان را در دریاهاى ژرف و تلاطم آب را در وزش توفانها مى‏داند . و شهادت مى‏دهم که محمد ( صلى الله علیه و آله ) برگزیده و سفیر وحى و پیامبر رحمت اوست .

اما بعد . شما را به ترس از خداوندى ، که آفرینشتان را آغاز کرد ، سفارش مى‏کنم .

خداوندى که بازگشت شما به اوست . برآمدن نیازهایتان با اوست . اوست منتهاى خواستها و آرزوهاى شما و به سوى اوست ، راه راست شما و او پناهگاه شماست به هنگام بیم و هراس .

ترس از خدا ، داروى دلهاى شما و روشنایى باطن شما و درمان بیمارى اجساد شما و به صلاح آورنده فساد سینه‏هاى شما و زداینده آلودگى نفوس شماست .

اوست روشنایى چشمان نابینایتان و ایمنى دلهایتان از هر بیم و هراس و روشنى بخش سیاهى تاریکى شما .

اطاعت از خداى تعالى را به مثابه جامه زیرین خود سازید نه جامه رویین ، بلکه ،

درون جان خود جاى دهید . نه تنها جامه زیرین که درون قلب خود برید . اطاعت از خدا باید که فرمانرواى شما باشد ، در کارهایى که مى‏کنید و آبشخور شما باشد که به

هنگام تشنگى به آنجا مى‏روید و میانجى شما باشد براى دست یافتن به خواسته‏هایتان و سپر روز وحشت شما و چراغهاى درون گور شما . و آرامش بخش شما در طول وحشتتان و فراخ سازنده گورتان ، جایگاه اندوهبارتان .

اطاعت از خدا ، بنده را از آنچه او را تلف مى‏کند و به هلاکت مى‏رساند ، نگه مى‏دارد و از مخافتگاهها که بر سر راه اوست ، مى‏رهاند و از تابش آتش دوزخ در امان مى‏دارد . هر که دست در دامن تقوا زند ، سختیهایى که به او نزدیک شده‏اند دور گردند و ناکامیها و مرارتها به کامیابیها و شیرینیها بدل گردد و امواج محن که گرداگردش را گرفته‏اند ، فروکش کنند و دشواریها به آسانیها گرایند و باران کرامت پروردگار که منقطع شده بود از نو باریدن گیرد و رحمت حق که از او رمیده بود بدو روى آورد و چشمه‏هاى نعمت که خشکیده بود روان گردد و باران اندک برکت قطره‏هاى درشت شود و ببارد .

پس بترسید از خداوندى که شما را به مواعظ خود بهره‏مند گردانید و به وسیله پیامبرانش اندرز داد . و نعمت و احسان خویش بر شما ارزانى داشت . براى پرستش او خود را خوار دارید و حق طاعت او بگزارید .

و این اسلام دین خداست ، که آن را براى خود برگزید و به نظر عنایت خویش در آن نگریست و پرورش داد . بهترین آفریدگان خود را براى تبلیغ آن اختیار کرد . و ستونهاى آن را بر بنیاد دوستى خود برپاى داشت و به عزت و غلبه او ، دینهاى دیگر را خوار ساخت و با برافراشتن آن ملتهاى دیگر را فرو داشت . با گرامى داشت آن دشمنانش را پست نمود و با یارى کردن آن ، معارضانش را فرو گذاشت . پایه‏هایش را محکم ساخت تا ارکان گمراهى فرو ریزد . تشنه‏کامان را از آبگیرهاى آن سیراب نمود و آبگیرها را براى بردارندگان آب پر ساخت . سپس ، آن را به گونه‏اى استوارى بخشید که دستگیره‏اش را گسستن نباشد و حلقه‏هایش را گشودن نبود و شالوده‏اش منهدم نگردد و ستونهایش فرو نیفتند و درختش از ریشه برنیاید و زمانش به پایان نرسد و قوانینش کهنه و محو و شاخه‏هایش بریده نگردد . و راههایش تنگ و گذار دشتهاى

هموارش دشوار نشود و رنگ کدورت نگیرد و استقامتش کجى نپذیرد و چوب مستقیم آن خمیده نگردد . راههاى گشاده‏اش به تنگنا بدل نشود و چراغهاى فروزانش خاموشى نگیرد . و شیرینیش به تلخى نگراید . اسلام را ستونهایى است که خدا پایه‏هایشان را بر بنیان حقیقت استوار ساخته . چشمه‏هایى است با جوشش فراوان و چراغهایى است با پرتوى تابان و نشانه‏هایى است که مسافرانش بدان راه جویند و علامتهایى است براى گمگشتگان در راهها . و آبشخورى است که هر که بدان در آید ،

سیراب شود . خداوند نهایت خشنودى و بلندترین نقطه ستونهاى ادیان خود را در آن قرار داد . و عالیترین درجه اطاعت از خود را در پیروى آن نهاد .

دین اسلام در نزد خدا دینى است با ارکانى استوار و بنیانى رفیع و برهانى روشن و چراغى تابان و قدرتى پیروزمند و نشانه‏هایى بلند ، که کس را یارى خلاف آن نیست . پس بزرگش دارید و پیرویش کنید و حقش را ادا نمایید و در موضع عز خود جایش دهید .

خداى سبحان ، محمد ( صلى الله علیه و آله ) را بحق به رسالت فرستاد در زمانى که دنیا را سپرى شدن نزدیک بود و آخرت روى آورده بود و جهان روشن و شادمان روى به تاریکى داشت و مردم دنیا به مشقت افتاده و جاى امن و راحتشان به خشونت گراییده ، دنیا را ویرانى نزدیک شده ، مدت عمرش به سر رسیده و نشانه‏هاى نابودیش پدیدار گشته و از مردمش بریده و حلقه‏هاى پیوندشان گسسته و عوامل در هم ریختنش ، بسیار و آثار رستگارى ، ناپیدا و عیبهایش آشکار و مدت دراز عمرش کوتاه شده بود . در این هنگام ، خداوند ، رسالت خویش را به او ابلاغ کرد تا امتش را ارجمندى کرامت کند و مردم زمانش را به بهار زندگى رساند و یارانش را سربلند سازد و یاورانش را مشرّف گرداند .

پس قرآن را بر او نازل کرد ، نورى که چراغهایش خاموش نشود . چراغى که فروزندگیش کاستى نیابد ، دریایى که ژرفایش دانسته نگردد و راهى که رونده‏اش را گمراه نکند و پرتوى که روشناییش تاریکى نگیرد و فرقانى که برهانش خاموشى

نپذیرد و بنیانى که ارکانش ویران نگردد و شفایى که در آن بیم بیمارى نباشد و پیروزیى که یارانش منهزم نگردند و حقى که یاورانش مغلوب و خوار نشوند . معدن ایمان است و عین ایمان ، چشمه‏هاى علم است و دریاهاى آن ، باغهاى عدل است و آبگیرهاى آن ، سنگ بناى اسلام است و شالوده آن ، وادیهاى حق است و دشتهاى هموار آن . دریایى است که بردارندگان آب خالیش نسازند چشمه‏هایى است ، که هر چه از آب آن کشند ، پایان نپذیرد . آبشخورى است که هر چه از آن آب برگیرند ،

فروکش نکند . و منزلهایى است که مسافران ، راه آن گم ننمایند و نشانه‏هایى است که از چشم روندگان پوشیده نماند و پشته‏هایى است که قصدکنندگان از آن درنگذرند .

خداى تعالى ، آن را فرونشاننده تشنگى عالمان گردانید و بهار دلهاى جویندگان فهم حقایق و مقصد و مقصود صالحان و دارویى که پس از آن دردى نیاید و نورى که با آن ظلمت نبود و ریسمانى که دستگیره‏هاى آن محکم است و پناهگاهى بلند و استوار و پیروزى براى هر که بدان تولاّ جوید و امن و سلامت ،

براى هر که بدان داخل شود و هدایت براى هر که بدان اقتدا کند و عذر خواه کسى که بدان انتساب جوید و برهان براى کسى که بدان سخن گوید و شاهد براى هر که بدان مخاصمه نماید و غلبه براى هر که آن را حجت خود سازد و نگه‏دارنده کسى که به آن عمل کند و مرکب براى کسى که آن را به کار دارد و نشانه براى کسى که نشانه جوید و سپر براى هر که خود را در پناه آن آرد و دانش براى هر که به خاطر سپارد و حدیث براى هر که روایت کند و حکم براى هر که داورى نماید .

تبلیغات اینترنتی
 


کتابخانه:   لغتنامه فارسی  |  اشعار معاصر  |  اشعار کهن  |  دیکشنری  |  قرآن مجید  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
 

© 2007 - 2020 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی