برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

تنضیمات این صفحه:

نمایش متن فارسی    نمایش متن عربی    نمایش متن فارسی و عربی


متن فارسی


0 خطبه‏اى از آن حضرت ( ع )

اى مردم ، شما را به ترس از خدا سفارش مى‏کنم و به سپاس فراوان در برابر عطاهایش که ارزانیتان داشته و نعمتهایش که شما را عنایت فرموده و احسان او در حق شما . اى بسا نعمت که شما را خاص آن گردانید واى بسا رحمت که از آن بهره‏مندتان نمود . گناهان خود را آشکار کردید و او بر آنها پرده پوشید . به مرز مؤاخذتش رسیدید و او شما را مهلت توبه داد . شما را وصیت مى‏کنم که مرگ را فراوان یاد کنید و اینهمه ، از مرگ غافل مشوید . چگونه از چیزى غافل توانید شد که هیچگاه از شما غافل نگردد و چگونه در کسى طمع مى‏بندید که مهلتتان ندهد .

کسانى که مرگشان را به چشم خود دیده‏اید ، شما را به اندرز بسنده‏اند . آنان را بر دوش به سوى گور خود بردند ، نه آنکه سواره بر اسبان . و به گورهاشان فرو بردند نه آنکه خود به خواست خود فرو روند . گویى هرگز آبادکننده این جهان نبوده‏اند و گویى که همواره سراى آخرت سراى ایشان بوده . از آنجا که وطنشان بوده رمیده‏اند . و به جایى که از آن مى‏رمیده‏اند ، وطن گزیده‏اند . همه همشان دنیایى بود که از آن جدا شده‏اند و آخرتى را که سراى دیگرشان بود ، تباه نمودند . از زشتکاریها به نیکوکاریها بازگشتن نتوانند و نتوانند که بر حسنات خود بیفزایند . به دنیا الفت گرفتند و دنیا فریبشان داد و به آن اطمینان کردند و بر زمینشان زد . خدا شما را بیامرزد ، بر یکدیگر پیشى گیرید به سوى منازلى که به آباد کردنشان مامور شده‏اید ، به جایى که خداوند شما را بدان ترغیب کرده و به آنجا فراخوانده است . نعمت خدا را بر خود تمام کنید به صبر بر طاعتش و دورى از نافرمانیش که فردا به امروز نزدیک است . ساعتها در روزها چه به شتاب مى‏گذرند و روزها در ماهها و ماهها در سالها . و سالهاى عمر چه تند و پرتوان مى‏روند .

تبلیغات اینترنتی
 


کتابخانه:   لغتنامه فارسی  |  اشعار معاصر  |  اشعار کهن  |  دیکشنری  |  قرآن مجید  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
 

© 2007 - 2019 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی