برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

تنضیمات این صفحه:

نمایش متن فارسی    نمایش متن عربی    نمایش متن فارسی و عربی


متن فارسی


0 سخنى از آن حضرت ( ع )

وقتى شنید که خوارج مى‏گویند ، « لا حکم الا للّه » فرمود :

سخن حقّى است که به آن باطلى خواسته شده . آرى ، حکم جز از آن خدا نیست ،

ولى اینان مى‏گویند که امارت و حکومت ویژه ، خداوند است و بس ، و حال آنکه ،

مردم را امیر و فرمانروایى باید ، خواه نیکوکار و خواه بدکار ، که مؤمن در سایه حکومت او به کار خود پردازد و کافر از زندگى خود تمتّع گیرد . تا زمان هر یک به سر

آید و حق بیت المال مسلمانان گرد آورده شود و با دشمن پیکار کنند و راهها امن گردد و حق ضعیف را از قوى بستانند و نیکوکار بیاساید و از شر بدکار آسوده ماند .

در روایت دیگر آمده است ، که چون سخن ایشان در باب حکمیت شنید فرمود :

حکم خدا را درباره شما انتظار مى‏کشم . در حکومتى که نیکان بر سر کار باشند ،

پرهیزگار به طاعت حق مشغول است و در حکومت امیر ظالم ، بدکردار از زندگى تمتع مى‏جوید . تا زمان هر یک به پایان آید و مرگش فرا رسد .

تبلیغات اینترنتی
 


کتابخانه:   لغتنامه فارسی  |  اشعار معاصر  |  اشعار کهن  |  دیکشنری  |  قرآن مجید  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
 

© 2007 - 2019 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی