برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شعر 1 تا شعر 7 از مجموع 7 شعر در دشنه در دیس

از منظر

در دل ِ مه - لنگان - زارعی شکسته می گذرد - پا در پای سگی - گامی گاه در پس او - گاه گامی در پیش. - وضوح و مه - در مرز ویرانی - در جدالند، - با تو در این لکه قانع - آفتاب امــّا - مرا - پروای زمان نیست. - خسته - با کوله باری از یاد امــّا،... ادامه شعر

شبانه آخر

زیبا ترین تماشاست - وقتی - شبانه - بادها - از شش جهت به سوی تو می آیند، - و از شکوهمندی یاس انگیزش - پرواز ِشامگاهی ِدرناها را - پنداری - یکسر به سوی ماه است. - *** - زنگار خورده باشد بی حاصل - هر چند - از دیر باز - آن چنگ تیز پاسخ ِ احساس... ادامه شعر

فراغی

چه بی تابه می خواهمت ای دوریت - آزمون تلخ زنده به گوری! - چه بی تابه تو را طلب می کنم! - بر پشت ِ سمندی - گوئی - نوزین - که قرارش نیست. - و فاصله - تجربه ئی بیهوده است. - بوی پیرهنت، - این جا - و اکنون. ـ - کوه ها در فاصله - سردند. - دست... ادامه شعر

شبانه

یلهِ - بر ناز کای ِ چمن - رها شده باشی - پا در خنکای ِ شوخ ِ چشمه ئی - و زنجیره - زنجیره بلورین ِ صدایش را ببافد - در تجــّرد شب - واپسین وحشت جانت - نا آگاهی از - سر نوشت ستار ه باشد، - غم سنگینت - تلخی ِ ساقه علفی که به دندان می فشری - ... ادامه شعر

ترانه آبی

قیلوله ناگزیر - در طاق طاقی ِ حوضخانه، - تا سالها بعد - آبی را - مفهومی از وطن دهد. - امیر زاده ای تنها - با تکرار ِ چشمهای بادام ِ تلخش - در هزار آئینه شش - گوش ِ کاشی. - لالای نجوا وار ِ فـّواره ای خرد - که بروقفه خواب آلوده اطلسی ها - می... ادامه شعر

سمیرمی

با ُسمضَربه رقصان اسبش می گذرد - از کوچه سر پوشیده - سواری، - بر َتسمه َبند ِ - قرابینش - برق ِ هر سکه - ستاره ئی - بالای خرمنی - در شب بی نسیم - در شب ایلاتی - عشقی. - چار سوار از َ تـنگ در اومد - چار تفنگ بر دوش ِ شون. - دختر از مهتابی... ادامه شعر

گفتی که باد مرده است

گفتی که: - « باد، مرده ست! - از جای بر نکنده یکی سقف راز پوش - بر آسیاب ِ خون، - نشکسته در به قلعه بیداد، - بر خاک نفکنیده یکی کاخ - باژگون. - مرده ست - باد!» - گفتی: - « بر تیزه های کوه - با پیکرش،فروشنده در خون، - افسرده است باد!» - تو... ادامه شعر

تبلیغات اینترنتی
 

   
 

© 2007 - 2020 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی