برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
بازگشت

1

خاموش نشسته ای
 آغاز کن که کوه من
 پژواک کلام تو را باز می آفریند :
 عشق ... عشق ... عشق
 و چون لب بگشایی
 مرمر از طنین کلامت می ترکد .
بگشای دو رود بلند بازو را
 که چون بگشایی
 جزیره ، آهنگ فرود خواهد کرد
و من پایابی خواهم شد
 برای او که می طلبد .
 هشیار نیستم
 هشیار نیستم
که این فرود
 به فراز طلب می کشاندم
 بگشای دو رود بلند بازو را
 بگشای که در
کوشش بی درنگ تو
 کشش بی رنگی منست .
 
 

تبلیغات اینترنتی
 

   
 

© 2007 - 2021 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی