برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
بازگشت

در ارتفاع

 اگر من نبودم
 به کدام آه ، خم می شدی ؟
 و اگر تو نبودی
کدام نوازش ، سر انگشتانم را اشارت می آموخت ؟
 نظاره کن شعر گیاه را
 سبزینه ،
هستی است .
مرا به خورشید چشمانت
 متصاعد شو
 در آوند هات
 که در ارتفاع
چیزی تشنه است .
 
 

تبلیغات اینترنتی
 

   
 

© 2007 - 2020 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی