برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
بازگشت

در استوای آب

به انقطاع راه می بری ای سیم ماهی
 و به هنگام
 خطی که تا جهان می شکافد.
 هان ! دریای نقره
در کدام مرجان ، پنهانی می مانی
گاه که وال ها در ژرفایند
 و زوبین ها آب سپار .
 در استوای آب می مانم و گوش ها ، تشنه ی ترنم .
کدام رود ، به کدام دریا
 خطی که تا جهان می شکافد
 می فریبد ؟
 
 

تبلیغات اینترنتی
 

   
 

© 2007 - 2020 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی