برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
بازگشت

دهلوی پیک

و خون
 و خون آبی شب های هیچ - تاب
 گل می کند
 بر شیشه ی کبود عینک .
بر گرد میز
 من هستم و زنم
و « ناتاشای » بختگو .
 انگشت های فرز « ناتاشا »
 رو می کند برای من و او
 پنجاه و دو عدد و تصویر
 با رنگ گونه گون
دهلوی پیک ،
هان ،
یک عشق پوچ !
پوچ تر از دست باخته
 بر گرد میز روز و شبان عمر ....
شش های زرد گونه ی جنگل
 از دود ،
دود ،
د...و ... د
یکسره می نالد
و دارکوب مرگ *
 بر پوکی ی عمیق جنگل می بالد
 می بالد و به پوکان می کوبد .
 بر کشته های سوخته از باد های سرخ
 دردا ! اگر نگرید نازای این بلند !
خنجر بیاورید ،
خنجر !
کاین زخم کهنه را
از قلب های خسته ببرم
 تا بارور شود
 تیر بلند قهقهه در چله ی کمان ..
آیا بهار خوب کدامین سال
گل می کند
 بر کنده های سوخته از شعله تبر ؟
 
 

تبلیغات اینترنتی
 

   
 

© 2007 - 2020 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی