برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
بازگشت

جوان جنگجوی ایل

 تو همچون کوه مغروری
صفای روح پاکت را
 میان آسمان صاف باید دید
 دلت آیینه ای زیباست
نه بر آن نقش زنگاری
تو همچون اسب خود
چالاک و نیرومند
 کبوتروار و چابک می پری آری
به هنگام فرود خویش
عقاب خشمگین را یاد می آری
 تو مرد کوه
مرد دشت
 مرد جنگل و رودی
نه پروایت ز خشم رعد یا توفان
نه در دل بیمت از برق است
 یا باران
تو فرزند صعوبتهای کهساری
به گاه رامشت
 رامشگری چالاک
به گاه رزم گردی جنگجو
 در جنگ سالاری
تو فرزند برومند امید ایل
ایل چابک خویشی
تو امید دل فرخنده گلناری
تو باید عشق رخ گلنار شیدایی
تو او را دوست می داری
 تو او را
 او تو را اما چه باید کرد با این بخت بد
باری
 کنونت دشمنی بس ناجوانمردانه با نیرنگ
تو را خواند برای جنگ
تو مرد کوه
 مردد شت
 مرد جنگل و رودی
اگر بازوی مردانه ی تو در پیکار می چنگد
مترس از جنگ
 مترس از مرگ
 که بعد از مرگ تو گلنار می جنگد
 
 

تبلیغات اینترنتی
 

   
 

© 2007 - 2022 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی