برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
بازگشت

 ناباور

چه اندوهگینند زنهای بنشسته هر عصر
 در کوچه بر صفه خانه هاشان
چهغمگین و خاموشوارند
 در این فرط نومیدی محض
سر مویی امید در سینه دارند
که شاید نه
 باید
 بر او بازگردد همه حاطراتش
که زایل شده شاید از او
 در آن دود و آتش
 در آن بیکران دشت تشویش دشت مشوش
چه اندوهگینند و خاموش چشم انتظارند
زنانی که دیگر امیدی ندارند
 
 

تبلیغات اینترنتی
 

   
 

© 2007 - 2022 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی