برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
بازگشت

و چیزها اندر این نامه بیابد

که سهمگین نماید
 و ایننیکوست
 چون مغز او بدانی
 تو رادرست گردد و دلپذیر آید
 چون ماران که از دوش ضحاک
برآمدند
این همه درست آید به نزدیک دانایان و بخردان به معنی
 و آن که دشمن دانش بود این را زشت گرداند
 و اندر جهان شگفتتی است
مقدمه شاهنامه ابومنصویری
 
 

تبلیغات اینترنتی
 

   
 

© 2007 - 2020 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی