برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
بازگشت

 غبار

با غباری که از گذار تو ریخت
 روی گلبوته های همهمه گرد
نثل دریای موج زن بشکست
بوسه با صخره های نیلوفر
 در پس جاده های خم در خم
 نقشی ارمانده ور
نمانده به جای
دیرگاهیست بسته راه نظر
 این غبار عبوس رهفرسای
موج خاکستریم به دیده نشاند
 این بلند خموش میانیی
 وان غبارم که ریخت بر رخ زرد
همچنان گرم دیده فرسایی
 
 

تبلیغات اینترنتی
 

   
 

© 2007 - 2020 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی