برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شعر 91 تا شعر 100 از مجموع 177 شعر در در سایه ی آفتاب

جاذبه

گردید آتش - خورشید شد پدید - میدان جاذبه - سیاره را کشید - سیاره چرخید - حول مدار روشن خورشید در فضا -   -   - ادامه شعر

جنبش

گهواره می جنبد -  گهواره می جنبد - با رفت ها - برگشت ها - با لمس دست دست -  با جذب نیرو - جذب حرکت - باز - گهواره - می جنبد -   -   - ادامه شعر

جهش

وقتی که پر شد -  از هم شکافت پوسته ی سخت تنگ را -  و از هوای تیره ی سنگین عبور کرد - در آفتاب تند - به غلغل عصارهی جوشان -  در رشته های تازه ی رگ ها نگاه کرد -  تن را به روشنی نور واگذاشت - در آب غوطه خورد -  آمیخت با... ادامه شعر

جوهر

انگشت لغزید - بر گودی و برجستگی ها - دست کاوید -  در پیچش دالان - از سقف می افتاد - قطره پس از قطره -  بر سنگ آهک آب - انگشت لغزید -  در باز شد -  جوهر در آمیخت -  با صفحه ی تن - خطی کشیده شد -  بر سینه ی سنگی... ادامه شعر

خط

چرخید سکه در هوا -  افتاد -  خط بود -  پرتاب شد بالا دوباره -  باز آمد -  باز هم خط بود -  هی رفت -  هی آمد -  خط بود خط خط خط - برداشت -  گرداند -  این رو -  آن رو -  یک خط - ... ادامه شعر

خلیدن

یک جفت دستکش - با کلک های گرم خز - در پشت تلق صاف و شفاف -  در جعبه محصور است - سرما -  سرنیزه هایش را -  در زیر ناخن می خلاند - انگشت ها آماس ها - را -  در جیب ها - از چشم می دزدند - و چنگ های منفعل - در پرده می مانند... ادامه شعر

در تاب

بر تاب ایستاد -  و پنجه افکند -  در ریسمان زبر -  و اعتدال تاب ساکن را به هم ریخت - بی ثقل پیچید - گاهی به سمت چپ - گاهی به سمت راست - بر تاب - ایستاد - و رشته های بسته را همراه خود برد - تا اعتدال واکنش ها و کنش ها - در سیر... ادامه شعر

در حاشیه

ساغر شکسته است -  با آن سبو بگو -  آهسته لب بنهد -  بر لب بلور -   -   -   - ادامه شعر

درد

آن قدر صاف است -  که خرده ریگ های خودش را -  پنهان نمی کند - ماهی از آبهای گل آلود می رسد -  از آبهای تلخ گل آلود -   -   -   - ادامه شعر

درهم

 دستاس می چرخد - غربال پوسیده - رد می کند با هم - ذرات آرد را - و سنگ ریزه را -   -   -   - ادامه شعر

تبلیغات اینترنتی
 

قبلی 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 بعدی
   
 

© 2007 - 2020 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی