برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
بازگشت

 با قطره های آب

سیلاب خانه های گلی را
 از پایه کنده است
 گودال ها پرند
از کوزه های خرد شده
از لنگه های کفش
از صفحه های مشق
با حرف های گم شده
 در اغتشاش سرخ
 سبز
 سیاه
در ارتفاع
 اندام خشک خاک
با قطره های آب
هماغوش می شود
 و دانه های پرت شده در زمین دور
 خاموش می درند
با پنجه های کوچک نازک غلاف را
 
 

تبلیغات اینترنتی
 

   
 

© 2007 - 2020 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی