برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
بازگشت

پلو

غل می زند آب
غل می زند اب
و دانه های سخت
در حجم پر جوش
در بستگی یک مدار داغ
سرگیجه می خورند
وزن ثقیل چرخش سوزان
بر قلب می افتد
کف می کند آب
سر می رود حجم
دیواره ی بیرونی ظرف گداخته
پر می شود از شکل های مبهم چسبندگی
 از شکل های مبهم سوزش گدازش
غل می زند آب
و دانه های سخت
 در جنبش مدام
شکل سکون جامد خود را
از یاد می برند
قد می کشند نرم
 در دست صافی
و جذب می کنند
رنگینه
های زعفران را
گل می دهد آتش
بر سینی عریان
گل می دهد بته
بر سفره ی خالی
گل می دهد گل
 ارغوان
 بر سینه ی برف
 
 

تبلیغات اینترنتی
 

   
 

© 2007 - 2020 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی