برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شاعر:    کتاب:
شعر 1 تا شعر 10 از مجموع 16 شعر در گشتاسب نامه دقیقی

گشتاسب نامه

گشتاسپنامه دقیقی بلخی با هزار بیت معرف جنگهای گشتاسپ و ارجاسپ میباشد, همان اثراست که به شعر دری در آورده شده است. ونیزیادگار زریر منظومه حماسیست که در همین زبان درخراسان جلوه گر میشود, درحقیقت همان سنن رزمی یشتهای اوستاست که مضمون شهنامه را تشکیل داده است.به خواب دیدن فردوسی دقیقی را

چنان دید گوینده یک شب به خواب

 

که یک جام می داشتی چون گلاب

شماره شعر: 1 تعداد ابیات: 13 (27 مصراع)

سخن دقیقی

چو گشتاسپ را داد لهراسپ تخت

 

فرود آمد از تخت و بربست رخت

شماره شعر: 2 تعداد ابیات: 452 (905 مصراع)

آغاز رزم ایرانیان و تورانیان و کشته شدن اردشیر و شیر و شیدسپ

چو اندر گذشت آن شب و بود روز

 

بتابید خورشید گیهان فروز

شماره شعر: 3 تعداد ابیات: 36 (73 مصراع)

کشته شدن گرامی پور جاماسپ و نیوزار

بیامد سر سروران سپاه

 

پس تهم جاماسپ دستور شاه

شماره شعر: 4 تعداد ابیات: 46 (93 مصراع)

کشته شدن زریر برادر گشتاسپ از دست بیدرفش

دو هفته برآمد برین کارزار

 

که هزمان همی تیره‌تر گشت کار

شماره شعر: 5 تعداد ابیات: 73 (147 مصراع)

آگاهی یافتن اسفندیار از کشته شدن زریر

پس آگاهی آمد به اسفندیار

 

که کشته شد آن شاه نیزه گزار

شماره شعر: 6 تعداد ابیات: 30 (61 مصراع)

رفتن اسفندیار به جنگ ارجاسپ

چو اسفندیار آن گو تهمتن

 

خداوند اورنگ با سهم و تن

شماره شعر: 7 تعداد ابیات: 48 (97 مصراع)

کشتن بستور و اسفندیار بیدرفش را

بدو داد پس شاه بهزاد را

 

سیه جوشن و خود پولاد را

شماره شعر: 8 تعداد ابیات: 33 (67 مصراع)

گریختن ارجاسپ از کارزار

چو باز آورید آن گرانمایه کین

 

بر اسپ زریری برافگند زین

شماره شعر: 9 تعداد ابیات: 22 (45 مصراع)

بخشایش یافتن ترکان از اسفندیار

چو ترکان بدیدند کار جاسپ رفت

 

همی آید از هر سوی تیغ تفت

شماره شعر: 10 تعداد ابیات: 34 (69 مصراع)


جستجوی بیشتر برای گشتاسب نامه دقیقی

  جستجو در وب برای گشتاسب نامه دقیقی
  جستجو در وب سایتهای فارسی زبان برای گشتاسب نامه دقیقی
  جستجو در تصاویر برای گشتاسب نامه دقیقی
  جستجو در تصاویر وب سایتهای فارسی زبان برای گشتاسب نامه دقیقی
  جستجو در فیلم ها برای گشتاسب نامه دقیقی
  جستجو در لینکها برای گشتاسب نامه دقیقی
  جستجو در اخبار برای گشتاسب نامه دقیقی
  پیشنهادهای جستجوی جس جو برای گشتاسب نامه دقیقی

تبلیغات اینترنتی
 

1 2 بعدی

کتابخانه:   اشعار معاصر  |  لغتنامه فارسی  |  دیکشنری  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
شاعر:    کتاب:
 

© 2007 - 2021 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی