برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شاعر:    کتاب:
مصراع 1 تا 30 از 232 مصراع از شعر در جام جهان‌نمای اول در ترجیعات فخرالدین عراقی


< شعر بعدی شعر قبلی >

در جام جهان‌نمای اول
در جام جهان‌نمای اول   شد نقش همه جهان مشکل
جام از می عشق برتر آمد   گشت این همه نقش‌ها ممثل
هر ذره ازین نقوش و اشکال   بنمود همه جهان مفصل
یک جرعه و صدهزار ساغر   یک قطره و صد هزاز منهل
بگذر تو ازین قیود مشکل   تا مشکل تو همه شود حل
با این همه، این نقوش و اشکال   گذار، اگر چه نیست مهمل
کین نقش و نگار نیست الا   نقش دومین چشم احوال
در نقش دوم چو باز بینی   رخساره‌ی نقشبند اول
معلوم کنی که اوست موجود   باقی همه نقش‌ها مخیل
خواهی که به نور این حقیقت   چشم دل تو شود مکحل
اخلاق و نقوش خود بدل کن   چون گشت صفات تو مبدل
خود را به شراب خانه انداز   کان جا شود این غرض محصل
زان غمزه‌ی نیم مست ساقی   گر بتوانی به وجه اکمل
بستان قدحی و بی‌خبر شو   از هر چه مفصل است و مجمل
پس هم به دو چشم مست ساقی   می آن نظری به چشم اجمل


1 2 3 4 5 6 7 8 بعدی


کتابخانه:   اشعار معاصر  |  لغتنامه فارسی  |  نهج البلاغه  |  دیکشنری  |  لغتنامه انگلیسی  |  قرآن مجید  |  راهنمای کشورها

   
شاعر:    کتاب:
 

© 2007 - 2020 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی