برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شاعر:    کتاب:
مصراع 1 تا 30 از 30 مصراع از شعر آغاز کتاب در شاهنامه فردوسی


< شعر بعدی

آغاز کتاب




به نام خداوند جان و خرد   کزین برتر اندیشه برنگذرد
خداوند نام و خداوند جای   خداوند روزی ده رهنمای
خداوند کیوان و گردان سپهر   فروزنده ماه و ناهید و مهر
ز نام و نشان و گمان برترست   نگارنده​ی بر شده پیکرست
به بینندگان آفریننده را   نبینی مرنجان دو بیننده را
نیابد بدو نیز اندیشه راه   که او برتر از نام و از جایگاه
سخن هر چه زین گوهران بگذرد   نیابد بدو راه جان و خرد
خرد گر سخن برگزیند همی   همان را گزیند که بیند همی
ستودن نداند کس او را چو هست   میان بندگی را ببایدت بست
خرد را و جان را همی سنجد اوی   در اندیشه​ی سخته کی گنجد اوی
بدین آلت رای و جان و زبان   ستود آفریننده را کی توان
به هستیش باید که خستو شوی   ز گفتار بی​کار یکسو شوی
پرستنده باشی و جوینده راه   به ژرفی به فرمانش کردن نگاه
توانا بود هر که دانا بود   ز دانش دل پیر برنا بود
از این پرده برتر سخن​گاه نیست   ز هستی مر اندیشه را راه نیست




کتابخانه:   اشعار معاصر  |  دیکشنری  |  لغتنامه فارسی  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
شاعر:    کتاب:
 

© 2007 - 2021 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی