برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شاعر:    کتاب:
مصراع 1 تا 30 از 62 مصراع از شعر گفتار اندر ستایش پیغمبر در شاهنامه فردوسی


< شعر بعدی شعر قبلی >

گفتار اندر ستایش پیغمبر
ترا دانش و دین رهاند درست   در رستگاری ببایدت جست
وگر دل نخواهی که باشد نژند   نخواهی که دایم بوی مستمند
به گفتار پیغمبرت راه جوی   دل از تیرگیها بدین آب شوی
چه گفت آن خداوند تنزیل و وحی   خداوند امر و خداوند نهی
که خورشید بعد از رسولان مه   نتابید بر کس ز بوبکر به
عمر کرد اسلام را آشکار   بیاراست گیتی چو باغ بهار
پس از هر دوان بود عثمان گزین   خداوند شرم و خداوند دین
چهارم علی بود جفت بتول   که او را به خوبی ستاید رسول
که من شهر علمم علیم در ست   درست این سخن قول پیغمبرست
گواهی دهم کاین سخنها ز اوست   تو گویی دو گوشم پرآواز اوست
علی را چنین گفت و دیگر همین   کزیشان قوی شد به هر گونه دین
نبی آفتاب و صحابان چو ماه   به هم بسته​ی یکدگر راست راه
منم بنده​ی اهل بیت نبی   ستاینده​ی خاک و پای وصی
حکیم این جهان را چو دریا نهاد   برانگیخته موج ازو تندباد
چو هفتاد کشتی برو ساخته   همه بادبانها برافراخته


1 2 3 بعدی


کتابخانه:   اشعار معاصر  |  لغتنامه فارسی  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه  |  لغتنامه انگلیسی  |  دیکشنری  |  راهنمای کشورها

   
شاعر:    کتاب:
 

© 2007 - 2022 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی