برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شاعر:    کتاب:
شعر 21 تا شعر 30 از مجموع 89 شعر در شاهنامه فردوسی

پادشاهی زوطهماسپ

شبی زال بنشست هنگام خواب

 

سخن گفت بسیار ز افراسیاب

شماره شعر: 21 تعداد ابیات: 45 (91 مصراع)

پادشاهی گرشاسپ

پسر بود زو را یکی خویش کام

 

پدر کرده بودیش گرشاسپ نام

شماره شعر: 22 تعداد ابیات: 206 (413 مصراع)

کیقباد

به شاهی نشست از برش کیقباد

 

همان تاج گوهر به سر برنهاد

شماره شعر: 23 تعداد ابیات: 202 (405 مصراع)

پادشاهی کی​کاووس و رفتن او به مازندران

درخت برومند چون شد بلند

 

گر آید ز گردون برو بر گزند

شماره شعر: 24 تعداد ابیات: 915 (1831 مصراع)

رزم کاووس با شاه هاماوران

ازان پس چنین کرد کاووس رای

 

که در پادشاهی بجنبد ز جای

شماره شعر: 25 تعداد ابیات: 624 (1249 مصراع)

سهراب

اگر تندبادی براید ز کنج

 

بخاک افگند نارسیده ترنج

شماره شعر: 26 تعداد ابیات: 1057 (2115 مصراع)

داستان سیاوش

کنون ای سخن گوی بیدار مغز

 

یکی داستانی بیآرای نغز

شماره شعر: 27 تعداد ابیات: 3775 (7551 مصراع)

پادشاهی کیخسرو شصت سال بود

به پالیز چون برکشد سرو شاخ

 

سر شاخ سبزش برآید ز کاخ

شماره شعر: 28 تعداد ابیات: 379 (759 مصراع)

گفتار اندر داستان فرود سیاوش

جهانجوی چون شد سرافراز و گرد

 

سپه را بدشمن نشاید سپرد

شماره شعر: 29 تعداد ابیات: 1275 (2551 مصراع)

داستان کاموس کشانی

بنام خداوند خورشید و ماه

 

که دل را بنامش خرد داد راه

شماره شعر: 30 تعداد ابیات: 1471 (2943 مصراع)


تبلیغات اینترنتی
 

قبلی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 بعدی

کتابخانه:   اشعار معاصر  |  لغتنامه فارسی  |  دیکشنری  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
شاعر:    کتاب:
 

© 2007 - 2021 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی