برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شاعر:    کتاب:
شعر 81 تا شعر 89 از مجموع 89 شعر در شاهنامه فردوسی

پادشاهی هرمزد دوازده سال بود

بخندید تموز بر سرخ سیب

 

همی​کرد با بار و برگش عتاب

شماره شعر: 81 تعداد ابیات: 1886 (3773 مصراع)

پادشاهی خسرو پرویز

چوگستهم وبندوی به آذرگشسپ

 

فگندند مردی سبک بر دو اسپ

شماره شعر: 82 تعداد ابیات: 4083 (8167 مصراع)

پادشاهی شیرویه

چو شیروی بنشست برتخت ناز

 

به سر برنهاد آن کیی تاج آز

شماره شعر: 83 تعداد ابیات: 600 (1201 مصراع)

پادشاهی اردشیر شیروی

چو بنشست بر تخت شاه اردشیر

 

از ایران برفتند برنا و پیر

شماره شعر: 84 تعداد ابیات: 50 (101 مصراع)

پادشاهی فرایین

فرایین چو تاج کیان برنهاد

 

همی​گفت چیزی که آمدش یاد

شماره شعر: 85 تعداد ابیات: 52 (105 مصراع)

پادشاهی پوران دخت

یکی دختری بود پوران بنام

 

چو زن شاه شد کارها گشت خام

شماره شعر: 86 تعداد ابیات: 23 (47 مصراع)

پادشاهی آزرم دخت

یکی دخت دیگر بد آزرم نام

 

ز تاج بزرگان رسیده به کام

شماره شعر: 87 تعداد ابیات: 11 (23 مصراع)

پادشاهی فرخ زاد

ز جهرم فرخ زاد راخواندند

 

بران تخت شاهیش بنشاندند

شماره شعر: 88 تعداد ابیات: 15 (31 مصراع)

پادشاهی یزدگرد

چو بگذشت زو شاه شد یزدگرد

 

به ماه سفندار مذ روز ارد

شماره شعر: 89 تعداد ابیات: 865 (1731 مصراع)


تبلیغات اینترنتی
 

قبلی 4 5 6 7 8 9

کتابخانه:   اشعار معاصر  |  لغتنامه فارسی  |  دیکشنری  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
شاعر:    کتاب:
 

© 2007 - 2021 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی