برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شاعر:    کتاب:
مصراع 1 تا 30 از 80 مصراع از شعر شد عرصه​ی زمین چو بساط ارم جوان در مثنویات حافظ


< شعر بعدی شعر قبلی >

شد عرصه​ی زمین چو بساط ارم جوان
شد عرصه​ی زمین چو بساط ارم جوان   از پرتو سعادت شاه جهان ستان
خاقان شرق و غرب که در شرق و غرب، اوست   صاحب​قران خسرو و شاه خدایگان
خورشید ملک​پرور و سلطان دادگر   دارای دادگستر و کسرای کی​نشان
سلطان​نشان عرصه​ی اقلیم سلطنت   بالانشین مسند ایوان لامکان
اعظم جلال دولت و دین آنکه رفعتش   دارد همیشه توسن ایام زیر ران
دارای دهر شاه شجاع آفتاب ملک   خاقان کامگار و شهنشاه نوجوان
ماهی که شد به طلعتش افروخته زمین   شاهی که شد به همتش افراخته زمان
سیمرغ وهم را نبود قوت عروج   آنجا که باز همت او سازد آشیان
گر در خیال چرخ فتد عکس تیغ او   از یکدگر جدا شود اجزای توامان
حکمش روان چو باد در اطراف بر و بحر   مهرش نهان چو روح در اعضای انس و جان
ای صورت تو ملک جمال و جمال ملک   وی طلعت تو جان جهان و جهان جان
تخت تو رشک مسند جمشید و کیقباد   تاج تو غبن افسر دارا و اردوان
تو آفتاب ملکی و هر جا که می​روی   چون سایه از قفای تو دولت بود دوان
ارکان نپرورد چو تو گوهر به هیچ قرن   گردون نیاورد چو تو اختر به صد
قران بی​طلعت تو جان نگراید به کالبد   بی​نعمت تو مغز نبندد در استخوان


1 2 3 بعدی


کتابخانه:   اشعار معاصر  |  لغتنامه فارسی  |  دیکشنری  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
شاعر:    کتاب:
 

© 2007 - 2021 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی