برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شاعر:    کتاب:
مصراع 1 تا 30 از 90 مصراع از شعر آن خواجه را در کوی ما در گل فرورفتست پا در غزلیات جلال‌الدین محمد بلخی


< شعر بعدی شعر قبلی >

آن خواجه را در کوی ما در گل فرورفتست پا
آن خواجه را در کوی ما در گل فرورفتست پا   با تو بگویم حال او برخوان اذا جاء القضا
جباروار و زفت او دامن کشان می​رفت او   تسخرکنان بر عاشقان بازیچه دیده عشق را
بس مرغ پران بر هوا از دام​ها فرد و جدا   می​آید از قبضه قضا بر پر او تیر بلا
ای خواجه سرمستک شدی بر عاشقان خنبک زدی   مست خداوندی خود کشتی گرفتی با خدا
بر آسمان​ها برده سر وز سرنبشت او بی​خبر   همیان او پرسیم و زر گوشش پر از طال بقا
از بوسه​ها بر دست او وز سجده​ها بر پای او   وز لورکند شاعران وز دمدمه هر ژاژخا
باشد کرم را آفتی کان کبر آرد در فتی   از وهم بیمارش کند در چاپلوسی هر گدا
بدهد درم​ها در کرم او نافریدست آن درم   از مال و ملک دیگری مردی کجا باشد سخا
فرعون و شدادی شده خیکی پر از بادی شده   موری بده ماری شده وان مار گشته اژدها
عشق از سر قدوسیی همچون عصای موسیی   کو اژدها را می​خورد چون افکند موسی عصا
بر خواجه روی زمین بگشاد از گردون کمین   تیری زدش کز زخم او همچون کمانی شد دوتا
در رو فتاد او آن زمان از ضربت زخم گران   خرخرکنان چون صرعیان در غرغره مرگ و فنا
رسوا شده عریان شده دشمن بر او گریان شده   خویشان او نوحه کنان بر وی چو اصحاب عزا
فرعون و نمرودی بده انی انا الله می​زده   اشکسته گردن آمده در یارب و در ربنا
او زعفرانی کرده رو زخمی نه بر اندام او   جز غمزه غمازه​ای شکرلبی شیرین لقا


1 2 3 بعدی


کتابخانه:   لغتنامه فارسی  |  اشعار معاصر  |  دیکشنری  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
شاعر:    کتاب:
 

© 2007 - 2022 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی