برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شاعر:    کتاب:
مصراع 31 تا 60 از 150 مصراع از شعر سبب نظم کتاب در هفت پیکر نظامی گنجوی


< شعر بعدی شعر قبلی >

سبب نظم کتاب
پرده بر بند و چابکی بنمای   روی بکران پردگی بگشای
چون برید از من این غرض درخواست   شادمانی نشست و غم برخاست
جستم از نامه‌های نغز نورد   آنچه دل را گشاده داند گرد
هرچه تاریخ شهر یاران بود   در یکی نامه اختیار آن بود
چابک اندیشه رسیده نخست   همه را نظم داده بود درست
مانده زان لعل ریزه لختی گرد   هر یکی زان قراضه چیزی کرد
من از آن خرده چو گهر سنجی   بر تراشیدم این چنین گنجی
تا بزرگان چو نقد کار کنند   از همه نقدش اختیار کنند
آنچ ازو نیم گفته بد گفتم   گوهر نیم سفته را سفتم
وانچ دیدم که راست بود و درست   ماندمش هم برآن قرار نخست
جهد کردم که در چنین ترکیب   باشد آرایشی ز نقش غریب
بازجستم ز نامه‌های نهان   که پراکنده بود گرد جهان
زان سخنها که تازیست و دری   در سواد بخاری و طبری
وز دگر نسخها پراکنده   هر دری در دفینی آکنده
هر ورق کاوفتاد در دستم   همه را در خریطه‌ای بستم


قبلی 1 2 3 4 5 بعدی


کتابخانه:   اشعار معاصر  |  لغتنامه فارسی  |  دیکشنری  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
شاعر:    کتاب:
 

© 2007 - 2022 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی