برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شاعر:    کتاب:
مصراع 1 تا 30 از 80 مصراع از شعر آغاز داستان بهرام در هفت پیکر نظامی گنجوی


< شعر بعدی شعر قبلی >

آغاز داستان بهرام
گوهر آمای گنج خانه راز   گنج گوهر چنین گشاید باز
کاسمان را ترازوی دو سرست   در یکی سنگ و در یکی گهرست
از ترازوی او جهان دو رنگ   گه گهر بر سر آورد گه سنگ
صلب شاهان همین اثر دارد   بچه یا سنگ یا گهر دارد
گاهی آید ز گوهری سنگی   گاه لعلی ز کهربا رنگی
گوهر و سنگ شد به نسبت و نام   نسبت یزدگرد با بهرام
آن زد و این نواخت این عجبست   سنگ با لعل و خار با رطبست
هرکه را این شکسته پائی داد   آن لطف کرد و مومیائی داد
روز اول که صبح بهرامی   از شب تیره برد بدنامی
کوره تابان کیمیای سپهر   کاگهی بودشان ز ماه و ز مهر
در ترازوی آسمان سنجی   باز جستند سیم ده پنجی
خود زر ده دهی به چنگ آمد   در ز دریا گهر ز سنگ آمد
یافتند از طریق پیروزی   در بزرگی و عالم افروزی
طالعش حوت و مشتری در حوت   زهره با او چو لعل با یاقوت
ماه در ثور و تیر در جوزا   اوج مریخ در اسد پیدا


1 2 3 بعدی


کتابخانه:   اشعار معاصر  |  دیکشنری  |  لغتنامه فارسی  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
شاعر:    کتاب:
 

© 2007 - 2021 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی