برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شاعر:    کتاب:
مصراع 1 تا 30 از 142 مصراع از شعر صفت سمنار و ساختن قصر خورنق در هفت پیکر نظامی گنجوی


< شعر بعدی شعر قبلی >

صفت سمنار و ساختن قصر خورنق
رفت منذر به اتفاق پدر   بر چنین جستجوی بست کمر
جست جائی فراخ و ساز بلند   ایمن از گرمی و گداز و گزند
کانچنان دز در آن دیار نبود   وآنچه بد جز همان به کار نبود
اوستادان کار می‌جستند   جای آن کارگاه می‌شستند
هرکه بر شغل آن غرض برخاست   آن نمودار ازو نیامد راست
تا به نعمان خبر رسید درست   کانچنان پیشه‌ور که در خور تست
هست نام‌آوری ز کشور روم   زیرکی کو ز سنگ سازد موم
چابکی چرب دست و شیرین کار   سام دستی و نام او سمنار
دستبردش همه جهان دیده   به همه دیده‌ای پسندیده
کرده چندین بنا به مصر و به شام   هر یکی در نهاد خویش تمام
رومیان هندوان پیشه او   چینیان ریزه‌چین تیشه او
گرچه بناست وین سخن فاشست   او ستاد هزار نقاشست
هست بیرون ازین به رأی و قیاس   رصدانگیز و ارتفاع‌شناس
نظرش بر فلک تنیده لعاب   از دم عنکبوت اصطرلاب
چون بلیناس روم صاحب رای   هم رصد بند و هم طلسم گشای


1 2 3 4 5 بعدی


کتابخانه:   اشعار معاصر  |  دیکشنری  |  لغتنامه فارسی  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
شاعر:    کتاب:
 

© 2007 - 2021 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی