برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شاعر:    کتاب:
شعر 21 تا شعر 30 از مجموع 38 شعر در هفت پیکر نظامی گنجوی

بردن سرهنگ بهرام‌گور را به مهمانی

شاه بهرام روزی از سر تخت

 

برد سوی شکار صحرا رخت

شماره شعر: 21 تعداد ابیات: 101 (203 مصراع)

لشکر کشیدن خاقان چین به جنگ بهرام‌گور

چون برآمد ز ماه تا ماهی

 

نام بهرام در شهنشاهی

شماره شعر: 22 تعداد ابیات: 102 (205 مصراع)

عتاب کردن بهرام با سران لشگر

روزی از طالع مبارک بخت

 

رفت بهرم‌گور بر سر تخت

شماره شعر: 23 تعداد ابیات: 90 (181 مصراع)

خواستن بهرام دختر شاهان هفت اقلیم را

شه به ناز و نشاط شد مشغول

 

کز ده و گیر گشته بود ملول

شماره شعر: 24 تعداد ابیات: 22 (45 مصراع)

صفت بزم بهرام در زمستان و ساختن هفت گنبد

روزی از صبح فتح نورانی

 

آسمان بر گشاده پیشانی

شماره شعر: 25 تعداد ابیات: 149 (299 مصراع)

نشستن بهرام روز شنبه در گنبد سیاه و افسانه گفتن دختر پادشاه اقلیم اول

چونکه بهرام شد نشاط پرست

 

دیده در نقش هفت پیکر بست

شماره شعر: 26 تعداد ابیات: 522 (1045 مصراع)

نشستن بهرام روز یکشنبه در گنبد زرد و افسانه گفتن دختر پادشاه اقلیم دوم

چو گریبان کوه و دامن دشت

 

از ترازوی صبح پر زر گشت

شماره شعر: 27 تعداد ابیات: 230 (461 مصراع)

نشستن بهرام روز دوشنبه در گنبد سبز و افسانه گفتن دختر پادشاه اقلیم سوم

چونکه روز دوشنبه آمد شاه

 

چتر سرسبز برکشید به ماه

شماره شعر: 28 تعداد ابیات: 254 (509 مصراع)

نشستن بهرام روز سه‌شنبه در گنبد سرخ و افسانه گفتن دختر پادشاه اقلیم چهارم

روزی از روزهای دیماهی

 

چون شب تیر مه به کوتاهی

شماره شعر: 29 تعداد ابیات: 308 (617 مصراع)

نشستن بهرام روز چهارشنبه در گنبد پیروزه رنگ و افسانه گفتن دختر پادشاه اقلیم پنجم

چارشنبه که از شکوفه مهر

 

گشت پیروزه‌گون سواد سپهر

شماره شعر: 30 تعداد ابیات: 447 (895 مصراع)


تبلیغات اینترنتی
 

قبلی 1 2 3 4 بعدی

کتابخانه:   اشعار معاصر  |  دیکشنری  |  لغتنامه فارسی  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
شاعر:    کتاب:
 

© 2007 - 2021 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی