برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شاعر:    کتاب:
مصراع 31 تا 60 از 80 مصراع از شعر در استدلال نظر و توفیق شناخت در خسرو و شیرین نظامی گنجوی


< شعر بعدی شعر قبلی >

در استدلال نظر و توفیق شناخت
مبین در نقش گردون کان خیالست   گشودن بند این مشکل محالست
مرا بر سر گردون رهبری نیست   جز آن کاین نقش دانم سرسری نیست
اگر دانستنی بودی خود این راز   یکی زین نقش‌ها در دادی آواز
ازین گردنده گنبدهای پرنور   بجز گردش چه شاید دیدن از دور
درست آن شد که این گردش به کاریست   درین گردندگی هم اختیاریست
بلی در طبع هر داننده‌ای هست   که با گردنده گرداننده‌ای هست
از آن چرخه که گرداند زن پیر   قیاس چرخ گردنده همان گیر
اگر چه از خلل یابی درستش   نگردد تا نگردانی نخستش
چو گرداند ورا دست خردمند   بدان گردش بماند ساعتی چند
همیدون دور گردون زین قیاسست   شناسد هر که او گردون شناسست
اگر نارد نمودار خدائی   در اصطرلاب فکرت روشنائی
نه ز ابرو جستن آید نامه نو   نه از آثار ناخن جامه تو
بدو جوئی بیابی از شبه نور   نیابی چون نه زو جوئی ز مه نور
ز هر نقشی که بنمود او جمالی   گرفتند اختران زان نقش فالی
یکی ده دانه جو محراب کرده   یکی سنگی دو اصطرلاب کرده


قبلی 1 2 3 بعدی


کتابخانه:   لغتنامه فارسی  |  اشعار معاصر  |  دیکشنری  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
شاعر:    کتاب:
 

© 2007 - 2022 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی