برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شاعر:    کتاب:
مصراع 1 تا 30 از 72 مصراع از شعر در سابقه نظم کتاب در خسرو و شیرین نظامی گنجوی


< شعر بعدی شعر قبلی >

در سابقه نظم کتاب
چو طالع موکب دولت روان کرد   سعادت روی در روی جهان کرد
خلیفت وار نور صبح گاهی   جهان بستد سپیدی از سیاهی
فلک را چتر بد سلطان ببایست   که الحق چتر بی‌سلطان نشایست
در آوردند مرغان دهل ساز   سحرگه پنج نوبت را به آواز
بدین تخت روان با جام جمشید   به سلطانی برآمد نام خورشید
ز دولتخانه این هفت فغفور   سخن را تازه‌تر کردند منشور
طغان شاه سخن بر ملک شد چیر   قراخان قلم را داد شمشیر
بدین شمشیر هر کو کار کم کرد   قلم شمشیر شد دستش قلم کرد
من از ناخفتن شب مست مانده   چو شمشیری قلم در دست مانده
بدین دل کز کدامین در در آیم   کدامین گنج را سر برگشایم
چه طرز آرم که ارز آرد زبان را   چه برگیرم که در گیرد جهان را
درآمد دولت از در شاد در روی   هزارم بوسه خوش داد بر روی
که کار آمد برون از قالب تنگ   کلیدت را در گشادند آهن از سنگ
چنین فرمود شاهنشاه عالم   که عشقی نوبرآر از راه عالم
که صاحب حالتان یکباره مردند   زبی‌سوزی همه چون یخ فسردند


1 2 3 بعدی


کتابخانه:   اشعار معاصر  |  لغتنامه فارسی  |  دیکشنری  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
شاعر:    کتاب:
 

© 2007 - 2021 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی