برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شاعر:    کتاب:
شعر 101 تا شعر 110 از مجموع 121 شعر در خسرو و شیرین نظامی گنجوی

چگونگی زمین و هوا

دگر ره گفت کز دور فلک خیز

 

زمین را با هوا شرحی برانگیز

شماره شعر: 101 تعداد ابیات: 4 (9 مصراع)

در پاس تندرستی از راه اعتدال

دگر باره بگفتش کای خردمند

 

طبیبانه در آموزم یکی پند

شماره شعر: 102 تعداد ابیات: 8 (17 مصراع)

چگونگی رفتن جان از جسم

دگر ره باز پرسیدش که جانها

 

چگونه بر پرند از آشیانها

شماره شعر: 103 تعداد ابیات: 4 (9 مصراع)

تمثیل موبد اول

یکی گفتا بدان ماند که در خواب

 

در اندازد کسی خود را به غرقاب

شماره شعر: 104 تعداد ابیات: 3 (7 مصراع)

تمثیل موبد دوم

دوم موبد به قصری کرد مانند

 

که بر گردون کشد گیتی خداوند

شماره شعر: 105 تعداد ابیات: 5 (11 مصراع)

تمثیل موبد سوم

سوم موبد چنان زد داستانی

 

که با گرگی گله راند شبانی

شماره شعر: 106 تعداد ابیات: 4 (9 مصراع)

تمثیل موبد چهارم

چهارم مرد موبد گفت کاین راز

 

به شخصی ماند اندر حجله ناز

شماره شعر: 107 تعداد ابیات: 8 (17 مصراع)

در نبوت پیغمبر اکرم

سخن چون شد به معصومان حوالت

 

ملک پرسیدش از تاج رسالت

شماره شعر: 108 تعداد ابیات: 13 (27 مصراع)

گفتن چهل قصه از کلیله و دمنه با چهل نکته

بزرگ امید چون گلبرگ بشکفت

 

چهل قصه به چل نکته فرو گفت

شماره شعر: 109 تعداد ابیات: 63 (127 مصراع)

حکمت و اندرز سرائی حکیم نظامی

دلا از روشنی شمعی برافروز

 

ز شمع آتش پرستیدن بیاموز

شماره شعر: 110 تعداد ابیات: 20 (41 مصراع)


تبلیغات اینترنتی
 

قبلی 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 بعدی

کتابخانه:   لغتنامه فارسی  |  اشعار معاصر  |  دیکشنری  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
شاعر:    کتاب:
 

© 2007 - 2022 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی