برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شاعر:    کتاب:
شعر 11 تا شعر 20 از مجموع 121 شعر در خسرو و شیرین نظامی گنجوی

در پژوهش این کتاب

مرا چون هاتف دل دید دمساز

 

بر آورد از رواق همت آواز

شماره شعر: 11 تعداد ابیات: 53 (107 مصراع)

سخنی چند در عشق

مراکز عشق به ناید شعاری

 

مبادا تا زیم جز عشق کاری

شماره شعر: 12 تعداد ابیات: 30 (61 مصراع)

عذر انگیزی در نظم کتاب

در آن مدت که من در بسته بودم

 

سخن با آسمان پیوسته بودم

شماره شعر: 13 تعداد ابیات: 62 (125 مصراع)

آغاز داستان خسرو و شیرین

چنین گفت آن سخن گوی کهن زاد

 

که بودش داستانهای کهن یاد

شماره شعر: 14 تعداد ابیات: 54 (109 مصراع)

عشرت خسرو در مرغزار و سیاست هرمز

قضا را از قضا یک روز شادان

 

به صحرا رفت خسرو بامدادان

شماره شعر: 15 تعداد ابیات: 34 (69 مصراع)

شفیع انگیختن خسرو پیران را پیش پدر

چو خسرو دید کان خواری بر او رفت

 

به کار خویشتن لختی فرو رفت

شماره شعر: 16 تعداد ابیات: 26 (53 مصراع)

به خواب دیدن خسرو نیای خویش انوشیروان را

چو آمد زلف شب در عطر رسائی

 

به تاریکی فرو شد روشنائی

شماره شعر: 17 تعداد ابیات: 18 (37 مصراع)

حکایت کردن شاپور از شیرین و شبدیز

ندیمی خاص بودش نام شاپور

 

جهان گشته ز مغرب تالهاور

شماره شعر: 18 تعداد ابیات: 100 (201 مصراع)

رفتن شاپور در ارمن به طلب شیرین

زمین بوسید شاپور سخندان

 

که دایم باد خسرو شاد و خندان

شماره شعر: 19 تعداد ابیات: 42 (85 مصراع)

نمودن شاپور صورت خسرو را بار اول

چو مشگین جعد شب را شانه کردند

 

چراغ روز را پروانه کردند

شماره شعر: 20 تعداد ابیات: 40 (81 مصراع)


تبلیغات اینترنتی
 

قبلی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعدی

کتابخانه:   اشعار معاصر  |  لغتنامه فارسی  |  دیکشنری  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
شاعر:    کتاب:
 

© 2007 - 2021 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی