برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شاعر:    کتاب:
شعر 21 تا شعر 30 از مجموع 121 شعر در خسرو و شیرین نظامی گنجوی

نمودن شاپور صورت خسرو را بار دوم

چو بر زد بامدادن بور گلرنگ

 

غبار آتشین از نعل بر سنگ

شماره شعر: 21 تعداد ابیات: 16 (33 مصراع)

نمودن شاپور صورت خسرو را بار سوم

شباهنگام کاین عنقای فرتوت

 

شکم پر کرد ازین یک دانه یاقوت

شماره شعر: 22 تعداد ابیات: 43 (87 مصراع)

پیدا شدن شاپور

برآمد ناگه مرغ فسون ساز

 

به آیین مغان بنمود پرواز

شماره شعر: 23 تعداد ابیات: 131 (263 مصراع)

گریختن شیرین از نزد مهین بانو به مداین

چو برزد بامدادان خازن چین

 

به درج گوهرین بر قفل زرین

شماره شعر: 24 تعداد ابیات: 82 (165 مصراع)

دیدن خسرو شیرین را در چشمه سار

سخن گوینده پیر پارسی خوان

 

چنین گفت از ملوک پارسی دان

شماره شعر: 25 تعداد ابیات: 145 (291 مصراع)

رسیدن شیرین به مشگوی خسرو در مداین

فلک چون کار سازیها نماید

 

نخست از پرده بازیها نماید

شماره شعر: 26 تعداد ابیات: 24 (49 مصراع)

ترتیب کردن کوشک برای شیرین

چو شیرین در مداین مهد بگشاد

 

ز شیرین لب طبقها شهد بگشاد

شماره شعر: 27 تعداد ابیات: 34 (69 مصراع)

رسیدن خسرو به ارمن نزد مهین بانو

چو خسرو دور شد زان چشمه آب

 

ز چشم آب ریزش دور شد خواب

شماره شعر: 28 تعداد ابیات: 36 (73 مصراع)

مجلس بزم خسرو و باز آمدن شاپور

یکی شب از شب نوروز خوشتر

 

چه شب کز روز عید اندوه کش‌تر

شماره شعر: 29 تعداد ابیات: 84 (169 مصراع)

رفتن شاپور دیگر بار به طلب شیرین

خوشا ملکا که ملک زندگانی است

 

بها روزا که آن روز جوانی است

شماره شعر: 30 تعداد ابیات: 68 (137 مصراع)


تبلیغات اینترنتی
 

قبلی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعدی

کتابخانه:   اشعار معاصر  |  لغتنامه فارسی  |  دیکشنری  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
شاعر:    کتاب:
 

© 2007 - 2021 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی