برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شاعر:    کتاب:
شعر 31 تا شعر 40 از مجموع 121 شعر در خسرو و شیرین نظامی گنجوی

آگاهی خسرو از مرگ پدر

نشسته شاه روزی نیم هشیار

 

به امیدی که گردد بخت بیدار

شماره شعر: 31 تعداد ابیات: 38 (77 مصراع)

بر تخت نشستن خسرو بجای پدر

چو شد معلوم کز حکم الهی

 

به هرمز برتبه شد پادشاهی

شماره شعر: 32 تعداد ابیات: 14 (29 مصراع)

باز آوردن شاپور شیرین را پیش مهین بانو

چو شیرین را ز قصر آورد شاپور

 

ملک را یافت از میعاد گه دور

شماره شعر: 33 تعداد ابیات: 21 (43 مصراع)

گریختن خسرو از بهرام چوبین

کلید رای فتح آمد پدید است

 

که رای آهنین زرین کلید است

شماره شعر: 34 تعداد ابیات: 28 (57 مصراع)

بهم رسیدن خسرو و شیرین در شکارگاه

چنین گوید جهان دیده سخنگوی

 

که چون می‌شد در آن صحرا جهان جوی

شماره شعر: 35 تعداد ابیات: 41 (83 مصراع)

اندرز و سوگند دادن مهین بانو شیرین را

چو دهقان دانه در گل پاک ریزد

 

ز گل گر دانه خیزد پاک خیزد

شماره شعر: 36 تعداد ابیات: 87 (175 مصراع)

صفت بهار و عیش خسرو و شیرین

چو پیر سبز پوش آسمانی

 

ز سبزه بر کشد بیخ جوانی

شماره شعر: 37 تعداد ابیات: 32 (65 مصراع)

شیرکشتن خسرو در بزمگاه

ملک عزم تماشا کرد روزی

 

نظرگاهش چو شیرین دل فروزی

شماره شعر: 38 تعداد ابیات: 39 (79 مصراع)

افسانه گفتن خسرو و شیرین و شاپور و دختران

فرو زنده شبی روشنتر از روز

 

جهان روشن به مهتاب شب‌افروز

شماره شعر: 39 تعداد ابیات: 39 (79 مصراع)

افسانه‌سرائی ده دختر

فرنگیس اولین مرکب روان کرد

 

که دولت در زمین گنجی نهان کرد

شماره شعر: 40 تعداد ابیات: 88 (177 مصراع)


تبلیغات اینترنتی
 

قبلی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعدی

کتابخانه:   اشعار معاصر  |  دیکشنری  |  لغتنامه فارسی  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
شاعر:    کتاب:
 

© 2007 - 2021 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی