برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شاعر:    کتاب:
شعر 81 تا شعر 90 از مجموع 121 شعر در خسرو و شیرین نظامی گنجوی

سرود گفتن باربد از زبان خسرو

نکیسا چون زد این افسانه بر چنگ

 

ستای باربد برداشت آهنگ

شماره شعر: 81 تعداد ابیات: 26 (53 مصراع)

سرود گفتن نکیسا از زبان شیرین

چو بر زد باربد زین سان نوائی

 

نکیسا کرد از آن خوشتر ادائی

شماره شعر: 82 تعداد ابیات: 34 (69 مصراع)

سرود گفتن باربد از زبان خسرو

نکیسا چون زد این طیاره بر چنگ

 

ستای باربد برداشت آهنگ

شماره شعر: 83 تعداد ابیات: 39 (79 مصراع)

سرود گفتن نکیسا از زبان شیرین

چو رود باربد این پرده پرداخت

 

نکیسا زود چنگ خویش بنواخت

شماره شعر: 84 تعداد ابیات: 39 (79 مصراع)

غزل گفتن باربد از زبان خسرو

نکیسا چون زد این افسانه بر ساز

 

ستای باربد برداشت آواز

شماره شعر: 85 تعداد ابیات: 25 (51 مصراع)

سرود گفتن نیکسا از زبان شیرین

نکیسا در ترنم جادوی ساخت

 

پس آنگه این غزل در راهوی ساخت

شماره شعر: 86 تعداد ابیات: 39 (79 مصراع)

سرود گفتن باربد از زبان خسرو

نکیسا چون ز شاه آتش برانگیخت

 

ستای باربد آبی بر او ریخت

شماره شعر: 87 تعداد ابیات: 40 (81 مصراع)

بیرون آمدن شیرین از خرگاه

حکایت بر گرفته شاه و شاپور

 

جهان دیدند یکسر نور در نور

شماره شعر: 88 تعداد ابیات: 66 (133 مصراع)

آوردن خسرو شیرین را از قصر به مدائن

به پیروزی چو بر پیروزه گون تخت

 

عروس صبح را پیروز شد بخت

شماره شعر: 89 تعداد ابیات: 41 (83 مصراع)

زفاف خسرو و شیرین

سعادت چون گلی پرورد خواهد

 

به بار آید پس آنگه مرد خواهد

شماره شعر: 90 تعداد ابیات: 159 (319 مصراع)


تبلیغات اینترنتی
 

قبلی 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 بعدی

کتابخانه:   اشعار معاصر  |  لغتنامه فارسی  |  دیکشنری  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
شاعر:    کتاب:
 

© 2007 - 2021 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی