برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شاعر:    کتاب:
مصراع 1 تا 30 از 100 مصراع از شعر مقالت نهم در تک مونات دنیوی در مخزن الاسرار نظامی گنجوی


< شعر بعدی شعر قبلی >

مقالت نهم در تک مونات دنیوی
ای ز شب وصل گرانمایه‌تر   وز علم صبح سبک سایه‌تر
سایه صفت چند نشینی به غم   خیز که بر پای نکوتر علم
چون ملکان عزم شد آمد کنند   نقل بنه پیشتر از خود کنند
گر ملکی عزم ره آغاز کن   زین به نوا تر سفری ساز کن
پیشتر از خود بنه بیرون فرست   توشه فردای خود اکنون فرست
خانه زنبور پر از انگبین   از پی آنست که شد پیش بین
مور که مردانه صفی می‌کشد   از پی فردا علفی می‌کشد
هر که جهان خواهد کاسانخورد   تابستان برگ زمستان خورد
جز من و تو هر که در این طاعتند   صیرفی گوهر یکساعتند
همت کس عاقبت اندیش نیست   بینش کس تا نفسی بیش نیست
منزل ما کز فلکش بیشیست   منزلت عاقبت اندیشیست
نیست بهر نوع که بینم بسی   عاقبت اندیشتر از ما کسی
کامه وقت ارچه ز جان خوشترست   عاقبت اندیشی ازان خوشترست
ما که ز صاحب خبران دلیم   گوهرییم ار چه ز کان گلیم
ز آمدنی آمده ما را اثر   وز شدنیها شده صاحب نظر


1 2 3 4 بعدی


کتابخانه:   لغتنامه فارسی  |  اشعار معاصر  |  دیکشنری  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
شاعر:    کتاب:
 

© 2007 - 2022 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی