برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شاعر:    کتاب:
مصراع 1 تا 30 از 110 مصراع از شعر مقالت دهم در نمودار آخرالزمان در مخزن الاسرار نظامی گنجوی


< شعر بعدی شعر قبلی >

مقالت دهم در نمودار آخرالزمان
ای فلک آهسته‌تر این دور چند   وی ز می آسوده‌تر اینجور چند
از پس هر شامگهی چاشتیست   آخر برداشت فرو داشتیست
در طبقات زمی افکنده بیم   زلزله الساعه شی عظیم
شیفتن خاک سیاست نمود   حلقه زنجیر فلک را بسود
باد تن شیفته درهم شکست   شیفته زنجیر فراهم گسست
با که گرو بست زمین کز میان   باز گشاید کمر آسمان
شام ز رنگ و سحر از بوی رست   چرخ ز چوگان ز می‌از گوی رست
خاک در چرخ برین میزند   چرخ میان بسته کمین میزند
حادثه چرخ کمین برگشاد   یک به یک اندام زمین برگشاد
پیر فلک خرقه بخواهد درید   مهره گل رشته بخواهد برید
چرخ به زیر آید و یکتا شود   چرخ زنان خاک به بالا شود
رسته شود هر دو سر از درد ما   پاک شود هر دو ره از گرد ما
هم فلک از شغل تو ساکن شود   هم زمی از مکر تو ایمن شود
شرم گرفت انجم و افلاک را   چند پرستند کفی خاک را
مار صفت شد فلک حلقه‌وار   خاک خورد مار سرانجام کار


1 2 3 4 بعدی


کتابخانه:   اشعار معاصر  |  لغتنامه فارسی  |  دیکشنری  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
شاعر:    کتاب:
 

© 2007 - 2022 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی