برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شاعر:    کتاب:
شعر 11 تا شعر 20 از مجموع 63 شعر در شرفنامه نظامی گنجوی

رغبت نظامی به نظم شرف‌نامه

بیا ساقی از خنب دهقان پیر

 

میی در قدح ریز چون شهد و شیر

شماره شعر: 11 تعداد ابیات: 50 (101 مصراع)

آغاز داستان و نسب اسکندر

بیا ساقی آن آب حیوان گوار

 

به دولت سرای سکندر سپار

شماره شعر: 12 تعداد ابیات: 68 (137 مصراع)

دانش آموختن اسکندر از نقوماجس حکیم پدر ارسطو

بیا ساقی آن راح ریحان سرشت

 

به من ده که بر یادم آمد بهشت

شماره شعر: 13 تعداد ابیات: 72 (145 مصراع)

پادشاهی اسکندر به جای پدر

بیا ساقی از خود رهائیم ده

 

ز رخشنده می روشنائیم ده

شماره شعر: 14 تعداد ابیات: 55 (111 مصراع)

تظلم مصریان از زنگیان پیش اسکندر

بیا ساقی آن شربت جانفزای

 

به من ده که دارم غمی جانگزای

شماره شعر: 15 تعداد ابیات: 59 (119 مصراع)

پیکار اسکندر با لشگر زنگبار

بیا ساقی آن می‌که رومی وشست

 

به من ده که طبعم چو زنگی خوشست

شماره شعر: 16 تعداد ابیات: 394 (789 مصراع)

باز گشتن اسکندر از جنگ زنگ با فیروزی

بیا ساقی از می مرا مست کن

 

چو می در دهی نقل بر دست کن

شماره شعر: 17 تعداد ابیات: 76 (153 مصراع)

سگالش نمودن اسکندر بر جنگ دارا

بیا ساقی آن می‌که فرخ پیست

 

به من ده که داروی مردم میست

شماره شعر: 18 تعداد ابیات: 131 (263 مصراع)

آیینه ساختن اسکندر

بیا ساقی که لعل پالوده را

 

بیاور بشوی این غم آلوده را

شماره شعر: 19 تعداد ابیات: 30 (61 مصراع)

خراج خواستن دارا از اسکندر

بیا ساقی آن جام آیینه فام

 

به من ده که بر دست به جای جام

شماره شعر: 20 تعداد ابیات: 116 (233 مصراع)


تبلیغات اینترنتی
 

قبلی 1 2 3 4 5 6 7 بعدی

کتابخانه:   اشعار معاصر  |  لغتنامه فارسی  |  دیکشنری  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
شاعر:    کتاب:
 

© 2007 - 2021 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی