برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شاعر:    کتاب:
شعر 31 تا شعر 40 از مجموع 131 شعر در جام جم اوحدی مراغه‌ای

در شرف بنیت انسان به صورت و معنی بر دیگر مخلوقات

چون شوی آنچنان که میبایی

 

چون تو با خویشتن نمییی؟

شماره شعر: 31 تعداد ابیات: 80 (161 مصراع)

ذبابه‌ی این فصل در سری چند مرموز

گر بپرسد کسی که: هر دو جهان

 

گفته‌ای کندر آدمیست نهان

شماره شعر: 32 تعداد ابیات: 69 (139 مصراع)

دوم در کیفیت معاش جمهور و درآن چند بند سخنست اول در معاش اهل دنیا

نوبهارست و روز عیش امروز

 

بهل این اضطراب و طیش امروز

شماره شعر: 33 تعداد ابیات: 18 (37 مصراع)

در نصیحت ملوک به عدل

ایکه بر تخت مملکت شاهی

 

عدل کن، گر ز ایزد آگاهی

شماره شعر: 34 تعداد ابیات: 59 (119 مصراع)

حکایت

رفت کسری ز خط شهر به دشت

 

با سواران ز هر طرف میگشت

شماره شعر: 35 تعداد ابیات: 29 (59 مصراع)

در باب ظلمه و ظلم

ظلمت ظلم تیره دارد راه

 

عدل باید جناح و قلب سپاه

شماره شعر: 36 تعداد ابیات: 58 (117 مصراع)

در ملازمت پادشاه و شرایط بندگی

ای پسر، چون ملازم شاهی

 

نتوان بود غافل و ساهی

شماره شعر: 37 تعداد ابیات: 33 (67 مصراع)

در منع تبختر و طیش

نرم باش، ای پسر، به رفتن، نرم

 

تا نگردد دلت به رفتن گرم

شماره شعر: 38 تعداد ابیات: 50 (101 مصراع)

در منع شراب و بنک و مستی

باده کم خور، خرد به باد مده

 

خویش را یاد او به یاد مده

شماره شعر: 39 تعداد ابیات: 19 (39 مصراع)

در آداب می خوردن

خوردن باده گر شود ناچار

 

کوش تا نگذرد حریف از چار

شماره شعر: 40 تعداد ابیات: 44 (89 مصراع)


تبلیغات اینترنتی
 

قبلی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعدی

کتابخانه:   اشعار معاصر  |  لغتنامه فارسی  |  دیکشنری  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
شاعر:    کتاب:
 

© 2007 - 2022 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی