برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شاعر:    کتاب:
مصراع 31 تا 40 از 40 مصراع از شعر به لاله نرگس مخمور گفت وقت سحر در مثنویات پروین اعتصامی


< شعر بعدی

به لاله نرگس مخمور گفت وقت سحر
گل از بساط چمن تنگدل نخواهد رفت   بدان دلیل که مهمان شامی و سحریست
تو روی سخت قضا و قدر ندیدستی   هنوز آنچه تو را مینماید آستریست
از آن، دراز نکردم سخن درین معنی   که کار زندگی لاله کار مختصریست
خوش آنکه نام نکوئی بیادگار گذاشت   که عمر بی ثمر نیک، عمر بی ثمریست
کسیکه در طلب نام نیک رنج کشید   اگر چه نام و نشانیش نیست، ناموریست


قبلی 1 2


کتابخانه:   لغتنامه فارسی  |  اشعار معاصر  |  دیکشنری  |  نهج البلاغه  |  قرآن مجید  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
شاعر:    کتاب:
 

© 2007 - 2019 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی