برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شاعر:    کتاب:
مصراع 1 تا 18 از 18 مصراع از شعر ای خوشا خاطر ز نور علم مشحون داشتن در مثنویات پروین اعتصامی


< شعر بعدی شعر قبلی >

ای خوشا خاطر ز نور علم مشحون داشتن
ای خوشا خاطر ز نور علم مشحون داشتن   تیرگیها را ازین اقلیم بیرون داشتن
همچو موسی بودن از نور تجلی تابناک   گفتگوها با خدا در کوه و هامون داشتن
پاک کردن خویش را ز آلودگیهای زمین   خانه چون خورشید در اقطار گردون داشتن
عقل را بازارگان کردن ببازار وجود   نفس را بردن برین بازار و مغبون داشتن
بی حضور کیمیا، از هر مسی زر ساختن   بی وجود گوهر و زر، گنج قارون داشتن
گشتن اندر کان معنی گوهری عالمفروز   هر زمانی پرتو و تابی دگرگون داشتن
عقل و علم و هوش را بایکدیگر آمیختن   جان و دل را زنده زین جانبخش معجون داشتن
چون نهالی تازه، در پاداش رنج باغبان   شاخه‌های خرد خویش از بار، وارون داشتن
هر کجا دیوست، آنجا نور یزدانی شدن   هر کجا مار است، آنجا حکم افسون داشتن
کتابخانه:   اشعار معاصر  |  لغتنامه فارسی  |  دیکشنری  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
شاعر:    کتاب:
 

© 2007 - 2021 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی