برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شاعر:    کتاب:
مصراع 1 تا 30 از 36 مصراع از شعر جهاندیده کشاورزی بدشتی در مثنویات پروین اعتصامی


< شعر بعدی شعر قبلی >

جهاندیده کشاورزی بدشتی
جهاندیده کشاورزی بدشتی   بعمری داشتی زرعی و کشتی
بوقت غله، خرمن توده کردی   دل از تیمار کار آسوده کردی
ستمها میکشید از باد و از خاک   که تا از کاه میشد گندمش پاک
جفا از آب و گل میدید بسیار   که تا یک روز می انباشت انبار
سخنها داشت با هر خاک و بادی   بهنگام شیاری و حصاری
سحرگاهی هوا شد سرد زانسان   که از سرما بخود لرزید دهقان
پدید آورد خاشاکی و خاری   شکست از تاک پیری شاخساری
نهاد آن هیمه را نزدیک خرمن   فروزینه زد، آتش کرد روشن
چو آتش دود کرد و شعله سر داد   بناگه طائری آواز در داد
که ای برداشته سود از یکی شصت   درین خرمن مرا هم حاصلی هست
نشاید کتش اینجا برفروزی   مبادا خانمانی را بسوزی
بسوزد گر کسی این آشیانرا   چنان دانم که میسوزد جهان را
اگر برقی بما زین آذر افتد   حساب ما برون زین دفتر افتد
بسی جستم بشوق از حلقه و بند   که خواهم داشت روزی مرغکی چند
هنوز آن ساعت فرخنده دور است   هنوز این لانه بی بانگ سرور است


1 2 بعدی


کتابخانه:   لغتنامه فارسی  |  اشعار معاصر  |  دیکشنری  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
شاعر:    کتاب:
 

© 2007 - 2022 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی