برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شاعر:    کتاب:
مصراع 1 تا 20 از 20 مصراع از شعر روی تو خوش می​نماید آینه ما در غزلیات سعدی


< شعر بعدی شعر قبلی >

روی تو خوش می​نماید آینه ما
روی تو خوش می​نماید آینه ما   کآینه پاکیزه است و روی تو زیبا
چون می روشن در آبگینه صافی   خوی جمیل از جمال روی تو پیدا
هر که دمی با تو بود یا قدمی رفت   از تو نباشد به هیچ روی شکیبا
صید بیابان سر از کمند بپیچد   ما همه پیچیده در کمند تو عمدا
طایر مسکین که مهر بست به جایی   گر بکشندش نمی​رود به دگر جا
غیرتم آید شکایت از تو به هر کس   درد احبا نمی​برم به اطبا
برخی جانت شوم که شمع افق را   پیش بمیرد چراغدان ثریا
گر تو شکرخنده آستین نفشانی   هر مگسی طوطیی شوند شکرخا
لعبت شیرین اگر ترش ننشیند   مدعیانش طمع کنند به حلوا
مرد تماشای باغ حسن تو سعدیست   دست فرومایگان برند به یغما
کتابخانه:   اشعار معاصر  |  دیکشنری  |  لغتنامه فارسی  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
شاعر:    کتاب:
 

© 2007 - 2021 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی