برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شاعر:    کتاب:
مصراع 1 تا 30 از 130 مصراع از شعر سبب نظم کتاب در گلشن ‌راز شبستری


< شعر بعدی شعر قبلی >

سبب نظم کتاب
گذشته هفت و ده از هفتصد سال   ز هجرت ناگهان در ماه شوال
رسولی با هزاران لطف و احسان   رسید از خدمت اهل خراسان
بزرگی کاندر آنجا هست مشهور   به انواع هنر چون چشمه‌ی هور
جهان را سور و جان را نور اعنی   امام سالکان سید حسینی
همه اهل خراسان از که و مه   در این عصر از همه گفتند او به
نبشته نامه‌ای در باب معنی   فرستاده بر ارباب معنی
در آنجا مشکلی چند از عبارت   ز مشکلهای اصحاب اشارت
به نظم آورده و پرسیده یک یک   جهانی معنی اندر لفظ اندک
ز اهل دانش و ارباب معنی   سالی دارم اندر باب معنی
ز اسرار حقیقت مشکلی چند   بگویم در حضور هر خردمند
نخست از فکر خویشم در تحیر   چه چیز است آنکه گویندش تفکر
چه بود آغاز فکرت را نشانی   سرانجام تفکر را چه خوانی
کدامین فکر ما را شرط راه است   چرا گه طاعت و گاهی گناه است
که باشم من مرا از من خبر کن   چه معنی دارد اندر خود سفر کن
مسافر چون بود رهرو کدام است   که را گویم که او مرد تمام است


1 2 3 4 5 بعدی


کتابخانه:   اشعار معاصر  |  لغتنامه فارسی  |  نهج البلاغه  |  قرآن مجید  |  دیکشنری  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
شاعر:    کتاب:
 

© 2007 - 2020 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی