برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شاعر:    کتاب:
شعر 41 تا شعر 50 از مجموع 64 شعر در گلشن ‌راز شبستری

قاعده در بیان اقسام فضیلت

اصول خلق نیک آمد عدالت

 

پس از وی حکمت وعفت شجاعت

شماره شعر: 41 تعداد ابیات: 20 (41 مصراع)

تمثیل در بیان نکاح معنوی جسم با جان یا صورت با معنی

اگرچه خور به چرخ چارمین است

 

شعاعش نور و تدبیر زمین است

شماره شعر: 42 تعداد ابیات: 17 (35 مصراع)

سال در شناخت جزو حقیقی و کل مجازی و کیفیت بزرگتر بودن این جزو از کل خود

چه جزو است آنکه او از کل فزون است

 

طریق جستن آن جزو چون است

شماره شعر: 43 تعداد ابیات: 1 (3 مصراع)

جواب

وجود آن جزو دان کز کل فزون است

 

که موجود است کل وین باژگون است

شماره شعر: 44 تعداد ابیات: 16 (33 مصراع)

تمثیل در بیان اقسام مرگ و ظهور اطوار قیامت در لحظه‌ی مرگ

اگر خواهی که این معنی بدانی

 

تو را هم هست مرگ و زندگانی

شماره شعر: 45 تعداد ابیات: 30 (61 مصراع)

قاعده در بیان معنی حشر

ز تو هر فعل که اول گشت صادر

 

بر آن گردی به باری چند قادر

شماره شعر: 46 تعداد ابیات: 23 (47 مصراع)

سال از کیفیت جدایی میان قدیم و محدث

قدیم و محدث از هم چون جدا شد

 

که این عالم شد آن دیگر خدا شد

شماره شعر: 47 تعداد ابیات: 1 (3 مصراع)

جواب

قدیم و محدث از هم خود جدا نیست

 

که از هستی است باقی دائما نیست

شماره شعر: 48 تعداد ابیات: 12 (25 مصراع)

سال از معانی اصطلاحات شاعرانه عارفان

چه خواهد اهل معنی زان عبارت

 

که سوی چشم و لب دارد اشارت

شماره شعر: 49 تعداد ابیات: 2 (5 مصراع)

جواب

هر آن چیزی که در عالم عیان است

 

چو عکسی ز آفتاب آن جهان است

شماره شعر: 50 تعداد ابیات: 25 (51 مصراع)


تبلیغات اینترنتی
 

قبلی 1 2 3 4 5 6 7 بعدی

کتابخانه:   اشعار معاصر  |  لغتنامه فارسی  |  نهج البلاغه  |  قرآن مجید  |  دیکشنری  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
شاعر:    کتاب:
 

© 2007 - 2020 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی