برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شاعر:    کتاب:
مصراع 1 تا 4 از 4 مصراع از شعر بر تخت نشستن شاه اسماعیل در قطعات وحشی بافقی


< شعر بعدی شعر قبلی >

بر تخت نشستن شاه اسماعیل
جمشید فلک سریر شاه اسمعیل   کش افسر خورشید تبارک بادا
تاریخ جلوسش از فلک جستم گفت :   ایام شه نوش مبارک بادا
کتابخانه:   اشعار معاصر  |  لغتنامه فارسی  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه  |  لغتنامه انگلیسی  |  دیکشنری  |  راهنمای کشورها

   
شاعر:    کتاب:
 

© 2007 - 2022 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی