برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شاعر:    کتاب:
مصراع 31 تا 60 از 92 مصراع از شعر رو به میدان معانی کردن و تیغ دو زبان برآوردن در مدح شهسواری که از دو انگشت نوک تیغ دو سر دیده‌ی شرک را کور نمود و از بنان ذوالفقار پیکر باب خیبر گشاده در ناظر و منظور وحشی بافقی


< شعر بعدی شعر قبلی >

رو به میدان معانی کردن و تیغ دو زبان برآوردن در مدح شهسواری که از دو انگشت نوک تیغ دو سر دیده‌ی شرک را کور نمود و از بنان ذوالفقار پیکر باب خیبر گشاده
به ایجاد جهنم گشته باعث   اسیران درک را بوده وارث
سر پستان و گمراهان عالم   مقدم بر مقیمان جهنم
شیاطین را به سامان کار از ایشان   مقیمان درک را عار از ایشان
در آن دم کز پی تسخیر خیبر   ز کین گشتند یاران حمله آور
به اول ساز رسم جنگ کردند   در آخر ترک نام و ننگ کردند
هزیمت ریخت در ره خار غمشان   وزان بشکفت گلهای المشان
که بود آن کس که سلطان رسالت   گل نوخیز بستان رسالت
به عزم فتح با او کرد همراه   لوای نصرت « نصر من الله»
ز منقارش دو انگشت همایون   ز پای فتح خار آورد بیرون
ز منقارش دو انگشت همایون   ز پای فتح خار آورد بیرون
که تابد غیر از او خیبر گشودن   دری آن طور از خیبر ربودن
در علم نبی غیر از علی کیست   ز هستی مدعا غیر از علی چیست
زهی از آفرینش مدعا تو   در گنجینه‌ی سر خدا تو
گدایانیم از گنج سخایت   نهاده چشم بر راه عطایت
نه سیم و زر گدایی از تو داریم   گدایی آشنایی از تو داریم


قبلی 1 2 3 4 بعدی


کتابخانه:   لغتنامه فارسی  |  اشعار معاصر  |  دیکشنری  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
شاعر:    کتاب:
 

© 2007 - 2022 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی